اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن دانش­آموختگان دانشگاه الزهراء(س)

 

مقدمه

در پي ابلاغ طرح استمرار ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان ؛موضوع بخشنامه 11454/11 مورخ 13/5/71 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بر اساس مصوبه جلسه 375 مورخ 22/2/75 شوراي عالی انقلاب فرهنگي و آئين نامه تاُسيس انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي؛ مصوب 14/4/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالي با توجه به فعال تر كردن هر چه بيشتر خواهران در ساختار اجتماعي - اقتصادي جامعه اساسنامه­ی زير درتاريخ 21/9/77 در محل شوراي دانشگاه باتفاق آراء به تصويب رسيد

فصل اول - کلیات

ماده 1- نام وتعريف انجمن

1-1-       نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهراء كه از اين به بعد به اختصارانجمن ناميده مي­شود.

2-1-  انجمن تشكيلاتي است كه به هيچ يك از احزاب گروه­ها جمعيت­هاي سياسي وابستگي نداشته و با پايبندي به آزادي ؛ استقلال ؛ وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران صرفاُدر جهت تحقق اهداف مندرج در اين اساسنامه فعاليت مي كند.

تبصره-  انجمن يك نهاد سياسي نيست و در امور مديريت دانشگاه دخالتي ندارد.

ماده 2 - محل انجمن

دفتر مركزي انجمن در تهران است .انجمن مي­تواند در صورت ضرورت نسبت به دفاتر فرعي و واحدهاي مربوط در ساير نقاط كشور اقدام نمايد.

ماده 3- مدت فعاليت

مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

فصل دوم- اهداف و وظايف

ماده 4 - اهداف انجمن عبارتند از:

1-4- ارتقاي سطح دانش و فن آوري ملي از طريق ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و دانش آموختگان شاغل در بخش­هاي مختلف اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي.
2-4-  كمك به ترويج دانش و فن جهت نيل به خود اتكائي ملي.
3-4- حفظ و استمرار پويائي اجتماعي و ايجاد زمينه هاي رشد فرهنگي دانش آموختگان.
4-4- بهره­گيري از نظرات و تجارب دانش­آموختگان در جهت ارتقاي سطح علمي دانشگاه.
5-4- ايجاد زمينه هاي مستمر دانش آموختگان با يكديگر .
6-4 ارج گذاشتن به مطالعات؛ تحقيقات؛ خلاقيت­هاي علمي؛ تجربيات وخدمات ارزشمند دانش آموختگان .
7-4- سازماندهي؛ جذب و هدايت كمك­هاي مردمي و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور انجمن.
8-4- تشويق بانوان فارغ التحصيل در جهت ادامه تحصيل و كسب مدارج علمي بالاتر .
9-4- بررسي زمينه­هاي اشتغال بانوان دانش­آموخته در رشته­هاي تخصصي و تلاش در جهت جذب بيشتر آن­ها در مراكز مناسب.
10-4- برقراري ارتباطات با ساير نهادهاي اجتماعي در مسائل زنان .
11-4-  معرفي كامل دانشگاه الزهراء(س) در سطح ملي و بين المللي و نشاندادن خصوصيات روش­هاي آموزشي و پرورشي آن .

شرح وظايف انجمن

ماده 5- وظایف

1-5- انتقال نيازهاي علمي؛ فرهنگي؛ اجتماعي؛ فني بخش­هاي مختلف اجرائي كشور به دانشگاه .
2-5- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي درباره برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بر اساس نيازهاي جامعه .
3-5- ارزيابي كارآئي دانش آموختگان در ارتباط با مشاغل اجتماعي و آموخته­هاي دانشگاهي .
4-5-  برگزاري كنفرانس­ها ؛ سمينارها و كارگاه­هاي آموزشي و گردهمائي­هاي اجتماعي ؛ فرهنگي و فني و تخصصي به منظور بالا بردن سطح دانش اعضا انجمن.
5-5- آشنا نمودن استادان به دانش آموختگان و دانشجويان با محيط­هاي علمي فرهنگي؛ فني و تخصصي از طريق بازديدهاي علمي.
6-5- انجام پروژه هاي مشترك علمي ميان دانشگاه و ساير بخش­هاي اجرائي كشور با همكاري دانش­آموختگان .
7-5-  ايجاد تسهيلات مناسب جهت استفاده از دانش آموختگان از امكانات علمي؛ تحقيقاتي؛ فرهنگي وورزشي دانشگاه( مانند كتابخانه ؛ آزمايشگاهها ؛ مراكز رايانه اي ؛ دفاتر مشاوره اي و.....)
8-5-  انتشار نشريه و خبرنامه انجمن در جهت تحقق اهداف و ايفاي وظايف آن .
9-5-  بررسي موقعيت و نقش دانش آموختگان در امر توسعه علمي؛ فرهنگي؛ اجتماعي؛ اقتصادي كشور و انعكاس نتيجه اين بررسي به ايشان به منظور تقويت روحيه مشاركت و همكاري.
10-5- تلاش براي تحكيم روابط فيمابين دانش آموختگان از طريق ايجاد باشگاه فعاليت­هاي ورزشي؛ تشكيل اردو و گردهمائي و مانند آن.
11-5- تاسيس موسسات و شركتها مرتبط با اهداف انجمن.

فصل سوم شرايط عضويت

ماده 6 شرايط عضويت

1-6- اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران
2-6- داشتن مدرك تحصيلي از دانشگاه الزهراء يا عضويت در هئيت علمي اين دانشگاه .
3-6- پرداخت حق عضويت .
تبصره:صاحب نظراني كه بتواننددررسيدن به اهداف فوق انجمن را ياري دهند ؛ مي توانندبه عضويت افتخاري انجمن نائل شوند .
تبصره – لغو عضويت اعضائي كه يك يا تعدادي از شرايط فوق را از دست مي دهند با هيئت اجرائي است .

فصل چهارم اركان انجمن

ماده 7 اركان

1-7- مجمع عمومي.
2-7- هيات اجرائي .
3-7- دبير اجرائي .
4-7- بازرسان .
5-7- واحدها و دفاتر .
6-7- كميته هاي تخصصي .

ماده 8مجمع عمومي متشكل از كليه اعضاي انجمن است.

1-8- جلسات مجمع عمومي عادي يك باردرسال با دعوت رئيس مجمع عمومي تشكيل مي گردد.

2-8-  مجمع عمومي فوق العاده در صورت ضرورت و به درخواست دبير انجمن و تاُييد هياُت اجرائي تشكيل مي شود .
3-8- جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي انجمن رسميت مي يابد.

ماده 9 وظايف مجمع عمومي

1-9- استماع گزارش دبير؛ هيئت اجرائي و بازرسان درخصوص فعاليت­هاي انجام شده وارزيابي آن­ها .
2-9-  بررسي و تصويب سياست­هاي كلي و برنامه هاي انجمن.
3-9- تائيد تغييرات پيشنهادي درمفاد اساسنامه وارائه آن به وزارت فرهنگ وآموزش عالي براي تصويب
4-9- انتخاب دبير ؛ اعضاي اصلي و علي البدل هيات اجرائي –  بازرسان و خزانه دار و بركناري آنها در صورت لزوم .
5-9-  تصويب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن .
6-9-  بررسي و تصويب مقررات اداري و مالي و معاملاتي انجمن .
7-9- تصويب ميزان حق عضويت اعضاء .
تبصره-  تصميمات مجمع عمومي با حداقل راًي دوسوم كل اعضاي حاضر وصوب تلقي مي شود .

ماده 10 هيات اجرائي

1-10- به منظور اجراي سياستها و برنامه هاي انجمن و تحقق اهداف آن هياءتي به نام هيئت اجرائي تشكيل مي گردد . هيات اجرائي داراي 9 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است.
تبصره حداقل 3/2 اعضاي هيات اجرائي بايد از دانش آموختگان دانشگاه و حداكثر 3/1 آن مي تواند از ساير اعضاء انجمن باشد.
2-10-  مجمع عمومي در اولين نشست خود اعضاي اصلي و علي البدل را ( با راًي مخفي ) براي مدت 2 سال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد اعضاي هيئت اجرائي بلامانع است.
3-10- جلسات هياًت اجرائي با حضور فعال 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
4-10- اعضاء علي البدل در كليه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غيبت هر يك از اعضاء اصلي؛ عضو علي البدل حاضر صاحب راي مي باشد. جلسات هياُت اجرائي به دعوت دبير يا بنا به تقاضاي حداقل 3 نفر از اعضاء اصلي تشكيل مي گردد.
5-10- جلسات هياًت اجرائي حداقل ماهي يكبار تشكيل مي­گردد.

ماده 11 وظايف و اختيارات هيئت اجرائي

1-11- اجراي سياستها و برنامه هاي مصوب مجمع عمومي و انجام كليه امور انجمن در جهت تحقق اهداف آن .
2-11- تدوين سياستهاي كلي انجمن و آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
3-11- تصويب آئين مامه هاي اجرائي انجمن.
4-11- تعيين اعضاء كميته هاي تخصصي و تشكيل اين كميته ها و نظارت بر فعاليت آن­ها .
 5-11- نظارت بر مجموع فعاليتهائي كه به نام انجمن انجام مي شود از جمله برگزاري سمينارها و ميزگردها و جلسات سخنراني در چهار چوب اهداف و سياستهاي انجمن .
6-11- بررسي و مطالعه و تاييد پيشنهادهاي دبير انجن در خصوص خط مشي برنامه و بودجه سالانه ؛ ترازنامه مالي ؛ گزارش عملكرد و تاًسيس دفاتر جهت ارائه به مجمع عمومي .
7-11- تصويب ظوابط قبول هدايا و كمكهاي بلاعوض .
8-11- تهيه و تصويب ساختار و تشكيلات اجرائي در چارچوب اساسنامه .
9-11- بررسي ميزان حق عضويت اعضاء و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

ماده 12 دبير انجمن

1-12- دبير انجمن مجري مصوبات هياًت اجرائي و بالاترين مقام اجرائي و مسئول حسن انجام كليه امور؛ هدايت فعاليت­ها و حفظ حقوق انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آئين نامه مصوب آن مي­باشد.

ماده 13 شرح وظايف و اختيارات دبير انجمن

1-13- مسئوليت ايجاد ارتباط و تماس و مكاتبه با كليه اشخاص حقيقي و مراجع رسمي دولتي و غير دولتي .
2-13- نمايندگي انجمن د ركليه مراجع با حق توكيل به غير .
3-13- ارجاع دعاوي و حق صلح با تصويب هيات اجرائي .
4-13- پيشنهاد سياست – خط مشي ؛ برنامه و بودجه سالانه ؛ ارائه گزارشهاي عملكرد ؛ ترازنامه ؛ پيشنهاد تاًسيس دفاتر فرعي و آئين نامه هاي مورد به هياًت اجرائي .
5-13- تهيه تشكيلات مناسب و پيشنهاد آن به هياًت اجرائي به منظور تصويب .
6-13- تنظيم؛ هدايت و انجام امور انجمن در قالب برنامه­ها و بودجه مصوب .
7-13-  صرف هزينه در امور محوله مطابق مقررات انجمن .
8-13-  انجام ساير وظايف محوله در ظرف هيات اجرائي .
تبصره-  دبير انجمن مي تواند بخشي از اختيارات خود را در چهار چوب آئين نامه هاي مصوب انجمن به ديگري واگذار كند .

ماده 14 واحدهاي تابعه انجمن

1-14- به پيشنهاد هياًت اجرائي و با تصويب مجمع عمومي؛ انجمن مي­تواند شاخه­ها و واحدهاي مستقر در دانشكده­ها و مراكز وابسته به دانشگاه تأسيس نمايد .
2-14- نحوه مديريت و محدوده وظايف واحدهاي تابعه توسط هياًت اجرائي پيشنهاد و در مجمع عمومي انجمن به تصويب مي رسد .

ماده 15 كميته هاي تخصصي

1-15- انجمن مي تواند به منظور پيشبرد اهداف خود كميته هاي تخصصي تشكيل دهد . تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته هاي مزبور با پيشنهاد دبير انجمن و تصويب هياًت اجرائي معين خواهد شد .
2-15- براي استفاده از اعضاي هياًت علمي دانشگاه در كميته هاي تخصصي ؛ موافقت رئيس دانشگاه ضروري است .

ماده 16بازرسان انجمن

1-16-  انجمن داراي دو نفر بازرس ( اصلي و علي البدل ) است كه به وسيله مجمع عمومي براي مدت دو سال به منظور نظارت بر كليه امور انجمن انتخاب مي شوند . انتخاب مجدد هر يك از بازرسان بلامانع است .

ماده 17وظايف و مسئوليت­هاي بازرسان

1-17- سيدگي به ترازنامه و ساير گزارشهاي مالي ؛ تهيه گزارش كتبي و اظهار نظر در مورد عملكرد هياًت اجرائي و دبير انجمن گزارش مذكور بايد 15 روز قبل از اجلاس مجمع عمومي در اختيار آنان قرار گيرد .
2-17- بازرسان مي توانند براي انجام وظايف خود به كليه مدارك و اسناد مورد نياز درانجمن مراجعه وكسب اطلاع نمايند . به گونه اي كه در امور اجرائي انجمن وقفه­اي ايجاد نشود .

ماده 18خزانه دار

1-18- خزانه دار انجمن مسئول امور مالي و حفظ و نگهداري اموال و موجود يهاي نقدي و دريافت حق عضويت اعضاي انجمن و نيز قبول كمكهاي مالي و اعانات بلاعوض و ساير عطايايي است كه از طرف اشخاص و يا موسسات به انجمن پرداخت مي شود .
2-18- وظايف خزانه دار و حدود مسئوليتهاي او از طرف هيات اجرائي تعيين خواهد شد .

ماده 19منابع مالي

منابع مالي انجمن از طريق دریافت حق عضويت از اعضاء و همچنين قبول كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي شود .

ماده 20انحلال انجمن

1-20-  انحلال انجمن با تصويب حداقل دوسوم كل اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است .
2-20- در صورت انحلال انجمن ؛ كميته اي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود و زيز نظر رئيس دانشگاه نسبت به تسويه اموال انجمن اقدام خواهد كرد . كليه اموال انجمن پس از تسويه در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد .
اين اساسنامه در 20 ماده و 78 بند و 6 تبصره توسط هيئت مؤسس انجمن دانش آموختگان تهيه و در تاريخ 21/9/77 به تصويب رسيد .

 

© کلیه حقوق متعلق به انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا می‌باشد