معرفی اعضای انجمن

اعضاي هيات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا:

سركار خانم دكتر پروین داداندیبش           

دبير اجرائی محترم انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم مریم کاظمی نسب                    

خزانه دار محترم انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم دكتر ناهید هادیان دهکردی             

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم پوران صفایی                  

قائم مقام دبیر اجرایی وعضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم فاطمه طبسی                          

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سرکار خانم فاطمه عباسی

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سرکار خانم دنیا پازوکی           

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم فاطمه نوری ایجادی                      

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سرکار خانم زهرا مهدوی                         

عضو محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم فاطمه شالباف                   

بازرس محترم هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم فاطمه احمدی پیشکوهی                         

بازرس محترم علی البدل هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سركار خانم نگین طلاگر                      

عضو محترم علی البدل هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

سرکار خانم زهرا نیکخواه                     

عضو محترم علی البدل هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

© کلیه حقوق متعلق به انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا می‌باشد