۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير

اساسنامه

باسمه تعالی

اساسنامه انجمن دانش ­آموختگان دانشگاه الزهرا(س)مقدمه:

در پی ابلاغ طرح استمرار ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان ؛موضوع بخشنامه 11454/11 مورخ 71/5/13 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بر اساس مصوبه جلسه 375 مورخ 75/2/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه تاُسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛ مصوب 1377/4/14 وزارت فرهنگ و آموزش عالی با توجه به فعال تر کردن هر چه بیشتر خواهران در ساختار اجتماعی - اقتصادی جامعه اساسنامه­ی زیر درتاریخ 77/9/21 در محل شورای دانشگاه باتفاق آراء به تصویب رسید

فصل اول - کلیات

ماده 1- نام وتعریف انجمن

1-1- نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهراء که از این به بعد به اختصارانجمن نامیده می­شود.

2-1- انجمن تشکیلاتی است که به هیچ یک از احزاب گروه­ها جمعیت­های سیاسی وابستگی نداشته و با پایبندی به آزادی ؛ استقلال ؛ وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران صرفاُدر جهت تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه فعالیت می کند.

تبصره- انجمن یک نهاد سیاسی نیست و در امور مدیریت دانشگاه دخالتی ندارد.

ماده 2 - محل انجمن:

دفتر مرکزی انجمن در تهران است .انجمن می­تواند در صورت ضرورت نسبت به دفاتر فرعی و واحدهای مربوط در سایر نقاط کشور اقدام نماید.

ماده 3- مدت فعالیت:

مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

فصل دوم- اهداف و وظایف:

ماده 4 - اهداف انجمن عبارتند از:

1-4- ارتقای سطح دانش و فن آوری ملی از طریق ارتباط مؤثر میان دانشگاه و دانش آموختگان شاغل در بخش­های مختلف اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی.
2-4- کمک به ترویج دانش و فن جهت نیل به خود اتکائی ملی.
3-4- حفظ و استمرار پویائی اجتماعی و ایجاد زمینه های رشد فرهنگی دانش آموختگان.
4-4- بهره­گیری از نظرات و تجارب دانش­آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه.
5-4- ایجاد زمینه های مستمر دانش آموختگان با یکدیگر .
6-4 ارج گذاشتن به مطالعات؛ تحقیقات؛ خلاقیت­های علمی؛ تجربیات وخدمات ارزشمند دانش آموختگان .
7-4- سازماندهی؛ جذب و هدایت کمک­های مردمی و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور انجمن.
8-4- تشویق بانوان فارغ التحصیل در جهت ادامه تحصیل و کسب مدارج علمی بالاتر .
9-4- بررسی زمینه­های اشتغال بانوان دانش­آموخته در رشته­های تخصصی و تلاش در جهت جذب بیشتر آن­ها در مراکز مناسب.
10-4- برقراری ارتباطات با سایر نهادهای اجتماعی در مسائل زنان .
11-4- معرفی کامل دانشگاه الزهراء(س) در سطح ملی و بین المللی و نشاندادن خصوصیات روش­های آموزشی و پرورشی آن .

شرح وظایف انجمن:

ماده 5- وظایف:

1-5- انتقال نیازهای علمی؛ فرهنگی؛ اجتماعی؛ فنی بخش­های مختلف اجرائی کشور به دانشگاه .
2-5- ارائه پیشنهادهای اصلاحی درباره برنامه های آموزشی و پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه .
3-5- ارزیابی کارآئی دانش آموختگان در ارتباط با مشاغل اجتماعی و آموخته­های دانشگاهی .
4-5- برگزاری کنفرانس­ها ؛ سمینارها و کارگاه­های آموزشی و گردهمائی­های اجتماعی ؛ فرهنگی و فنی و تخصصی به منظور بالا بردن سطح دانش اعضا انجمن.
5-5- آشنا نمودن استادان به دانش آموختگان و دانشجویان با محیط­های علمی فرهنگی؛ فنی و تخصصی از طریق بازدیدهای علمی.
6-5- انجام پروژه های مشترک علمی میان دانشگاه و سایر بخش­های اجرائی کشور با همکاری دانش­آموختگان .
7-5- ایجاد تسهیلات مناسب جهت استفاده از دانش آموختگان از امکانات علمی؛ تحقیقاتی؛ فرهنگی وورزشی دانشگاه( مانند کتابخانه ؛ آزمایشگاهها ؛ مراکز رایانه ای ؛ دفاتر مشاوره ای و.....)
8-5- انتشار نشریه و خبرنامه انجمن در جهت تحقق اهداف و ایفای وظایف آن .
9-5- بررسی موقعیت و نقش دانش آموختگان در امر توسعه علمی؛ فرهنگی؛ اجتماعی؛ اقتصادی کشور و انعکاس نتیجه این بررسی به ایشان به منظور تقویت روحیه مشارکت و همکاری.
10-5- تلاش برای تحکیم روابط فیمابین دانش آموختگان از طریق ایجاد باشگاه فعالیت­های ورزشی؛ تشکیل اردو و گردهمائی و مانند آن.
11-5- تاسیس موسسات و شرکتها مرتبط با اهداف انجمن.

فصل سوم – شرایط عضویت:

ماده 6 – شرایط عضویت:

1-6- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران
2-6- داشتن مدرک تحصیلی از دانشگاه الزهراء یا عضویت در هئیت علمی این دانشگاه .
3-6- پرداخت حق عضویت .
تبصره:صاحب نظرانی که بتواننددررسیدن به اهداف فوق انجمن را یاری دهند ؛ می توانندبه عضویت افتخاری انجمن نائل شوند .
تبصره – لغو عضویت اعضائی که یک یا تعدادی از شرایط فوق را از دست می دهند با هیئت اجرائی است .

فصل چهارم – ارکان انجمن:

ماده 7 – ارکان:

1-7- مجمع عمومی.
2-7- هیات اجرائی .
3-7- دبیر اجرائی .
4-7- بازرسان .
5-7- واحدها و دفاتر .
6-7- کمیته های تخصصی .

ماده 8 – مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضای انجمن است.

1-8- جلسات مجمع عمومی عادی یک باردرسال با دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می گردد.

2-8- مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت و به درخواست دبیر انجمن و تاُیید هیاُت اجرائی تشکیل می شود .
3-8- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای انجمن رسمیت می یابد.

ماده 9 – وظایف مجمع عمومی:

1-9- استماع گزارش دبیر؛ هیئت اجرائی و بازرسان درخصوص فعالیت­های انجام شده وارزیابی آن­ها .
2-9- بررسی و تصویب سیاست­های کلی و برنامه های انجمن.
3-9- تائید تغییرات پیشنهادی درمفاد اساسنامه وارائه آن به وزارت فرهنگ وآموزش عالی برای تصویب
4-9- انتخاب دبیر ؛ اعضای اصلی و علی البدل هیات اجرائی – بازرسان و خزانه دار و برکناری آنها در صورت لزوم .
5-9- تصویب بودجه و ترازنامه سالانه انجمن .
6-9- بررسی و تصویب مقررات اداری و مالی و معاملاتی انجمن .
7-9- تصویب میزان حق عضویت اعضاء .
تبصره- تصمیمات مجمع عمومی با حداقل راًی دوسوم کل اعضای حاضر وصوب تلقی می شود .

ماده 10– هیات اجرائی:

1-10- به منظور اجرای سیاستها و برنامه های انجمن و تحقق اهداف آن هیاءتی به نام هیئت اجرائی تشکیل می گردد . هیات اجرائی دارای 9 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است.
تبصره – حداقل دو سوم اعضای هیات اجرائی باید از دانش آموختگان دانشگاه و حداکثر یک سوم آن می تواند از سایر اعضاء انجمن باشد.
2-10- مجمع عمومی در اولین نشست خود اعضای اصلی و علی البدل را ( با راًی مخفی ) برای مدت 2 سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد اعضای هیئت اجرائی بلامانع است.
3-10- جلسات هیاًت اجرائی با حضور فعال 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
4-10- اعضاء علی البدل در کلیه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی؛ عضو علی البدل حاضر صاحب رای می باشد. جلسات هیاُت اجرائی به دعوت دبیر یا بنا به تقاضای حداقل 3 نفر از اعضاء اصلی تشکیل می گردد.
5-10- جلسات هیاًت اجرائی حداقل ماهی یکبار تشکیل می­گردد.

ماده 11 – وظایف و اختیارات هیئت اجرائی:

1-11- اجرای سیاستها و برنامه های مصوب مجمع عمومی و انجام کلیه امور انجمن در جهت تحقق اهداف آن .
2-11- تدوین سیاستهای کلی انجمن و آئین نامه های مالی و معاملاتی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
3-11- تصویب آئین مامه های اجرائی انجمن.
4-11- تعیین اعضاء کمیته های تخصصی و تشکیل این کمیته ها و نظارت بر فعالیت آن­ها .
5-11- نظارت بر مجموع فعالیتهائی که به نام انجمن انجام می شود از جمله برگزاری سمینارها و میزگردها و جلسات سخنرانی در چهار چوب اهداف و سیاستهای انجمن .
6-11- بررسی و مطالعه و تایید پیشنهادهای دبیر انجن در خصوص خط مشی برنامه و بودجه سالانه ؛ ترازنامه مالی ؛ گزارش عملکرد و تاًسیس دفاتر جهت ارائه به مجمع عمومی .
7-11- تصویب ظوابط قبول هدایا و کمکهای بلاعوض .
8-11- تهیه و تصویب ساختار و تشکیلات اجرائی در چارچوب اساسنامه .
9-11- بررسی میزان حق عضویت اعضاء و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ماده 12 – دبیر انجمن:

1-12- دبیر انجمن مجری مصوبات هیاًت اجرائی و بالاترین مقام اجرائی و مسئول حسن انجام کلیه امور؛ هدایت فعالیت­ها و حفظ حقوق انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه مصوب آن می­باشد.

ماده 13 – شرح وظایف و اختیارات دبیر انجمن:

1-13- مسئولیت ایجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کلیه اشخاص حقیقی و مراجع رسمی دولتی و غیر دولتی .
2-13- نمایندگی انجمن د رکلیه مراجع با حق توکیل به غیر .
3-13- ارجاع دعاوی و حق صلح با تصویب هیات اجرائی .
4-13- پیشنهاد سیاست – خط مشی ؛ برنامه و بودجه سالانه ؛ ارائه گزارشهای عملکرد ؛ ترازنامه ؛ پیشنهاد تاًسیس دفاتر فرعی و آئین نامه های مورد به هیاًت اجرائی .
5-13- تهیه تشکیلات مناسب و پیشنهاد آن به هیاًت اجرائی به منظور تصویب .
6-13- تنظیم؛ هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه­ها و بودجه مصوب .
7-13- صرف هزینه در امور محوله مطابق مقررات انجمن .
8-13- انجام سایر وظایف محوله در ظرف هیات اجرائی .
تبصره- دبیر انجمن می تواند بخشی از اختیارات خود را در چهار چوب آئین نامه های مصوب انجمن به دیگری واگذار کند .

ماده 14 – واحدهای تابعه انجمن:

1-14- به پیشنهاد هیاًت اجرائی و با تصویب مجمع عمومی؛ انجمن می­تواند شاخه­ها و واحدهای مستقر در دانشکده­ها و مراکز وابسته به دانشگاه تأسیس نماید .
2-14- نحوه مدیریت و محدوده وظایف واحدهای تابعه توسط هیاًت اجرائی پیشنهاد و در مجمع عمومی انجمن به تصویب می رسد .

ماده 15 – کمیته های تخصصی:

1-15- انجمن می تواند به منظور پیشبرد اهداف خود کمیته های تخصصی تشکیل دهد . ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته های مزبور با پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب هیاًت اجرائی معین خواهد شد .
2-15- برای استفاده از اعضای هیاًت علمی دانشگاه در کمیته های تخصصی ؛ موافقت رئیس دانشگاه ضروری است .

ماده 16 –بازرسان انجمن:

1-16- انجمن دارای دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل ) است که به وسیله مجمع عمومی برای مدت دو سال به منظور نظارت بر کلیه امور انجمن انتخاب می شوند . انتخاب مجدد هر یک از بازرسان بلامانع است .

ماده 17 – وظایف و مسئولیت­های بازرسان:

1-17- سیدگی به ترازنامه و سایر گزارشهای مالی ؛ تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هیاًت اجرائی و دبیر انجمن گزارش مذکور باید 15 روز قبل از اجلاس مجمع عمومی در اختیار آنان قرار گیرد .
2-17- بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز درانجمن مراجعه وکسب اطلاع نمایند . به گونه ای که در امور اجرائی انجمن وقفه­ای ایجاد نشود .

ماده 18 – خزانه دار:

1-18- خزانه دار انجمن مسئول امور مالی و حفظ و نگهداری اموال و موجود یهای نقدی و دریافت حق عضویت اعضای انجمن و نیز قبول کمکهای مالی و اعانات بلاعوض و سایر عطایایی است که از طرف اشخاص و یا موسسات به انجمن پرداخت می شود .
2-18- وظایف خزانه دار و حدود مسئولیتهای او از طرف هیات اجرائی تعیین خواهد شد .

ماده 19– منابع مالی:

منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء و همچنین قبول کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می شود .

ماده 20– انحلال انجمن:

1-20- انحلال انجمن با تصویب حداقل دوسوم کل اعضای مجمع عمومی امکان پذیر است .
2-20- در صورت انحلال انجمن ؛ کمیته ای توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و زیز نظر رئیس دانشگاه نسبت به تسویه اموال انجمن اقدام خواهد کرد . کلیه اموال انجمن پس از تسویه در اختیار دانشگاه قرار می گیرد .
این اساسنامه در 20 ماده و 78 بند و 6 تبصره توسط هیئت مؤسس انجمن دانش آموختگان تهیه و در تاریخ 77/9/21 به تصویب رسید .
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/20
تعداد بازدید:
2484
دانشگاه الزهرا
 میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، کنار ساختمان ابن سینا،دفتر انجمن دانش آموختگان
 alumni.alzahra[at]gmail.com
کدپستی :1993893973 فاکس : 88049808- داخلی: 2647
تلفن :88049808 -85692647
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.